Aktuellt

Skräpflak / Vaihtolavat 2023

15.05.2021 kl. 13:17

Kärl för plastförpackningar

13.06.2019 kl. 20:27

Oy Byviken Ab Avfallshanteringsplan


Oy Byviken Ab har i Esbo på adressen Byviksvägen en småbåtshamn, avsedd för förbindelsebåtar för dem som har fritidsbostäder i den närmaste skärgården.

Bolaget ställer en avfallscontainer för normalt avfall till sina aktionärers och hyresgästers (härefter ”aktionärer”) förfogande under den egentliga stugsäsongen, från maj till november.

Containerns storlek och tömningsintervaller bestäms enligt vad användningen verkar förutsätta och kan variera under säsongen. Normalt töms containern en gång per vecka, men under juli kan tömningen ökas till två gånger per vecka och på senhösten minskas till en gång varannan vecka. Hamnkaptenen svarar för sophanteringen.

Bredvid avfallscontainern finns en skylt som påminner om vem som får använda Byvikens avfallspunkt och hur.

Avfallscontainern är placerad så att den är tillgänglig för användarna, men förorsakar minsta möjliga olägenhet för området och grannarna.

Problemavfall (t.ex. båtbatterier) och byggnadsavfall får inte lämnas på Oy Byviken Ab:s område. Aktionärerna informeras om vederbörlig uppsamlingsplats t.ex. genom anslagstavlan i Byviken.

Bolaget ordnar ett stort, extra avfallsflak över ett veckoslut på våren och på hösten, så att aktionärerna kan hämta större avfall, som annars är svårt att bli av med. Denna möjlighet omfattar inte byggnads- eller problemavfall. Information om dessa extra avfallsflak ges per e-post, via bolagets web-sidor eller med informationsbrev, beroende på vilket sätt är mest ändamålsenligt.

Vinterförvaring av båtar är tillåten på Byvikens parkeringplatser under tiden 1.10.-15.5., främst på den mindre parkeringsplatsen.

Man får inte måla båtar och man får inte avlägsna målfärg från båtbottnen och man får inte heller utföra motorservice på bolagets område, enligt bolagets ordningsregler, vilka skickas till aktieägarna varje år.

Byvikens nya vaktstuga är försedd med WC, som är kopplad till det kommunala avloppssystemet

Byviken har en vattenkran med kommunalt vatten, avsett som hushållsvatten